Wegen en Paden

Deze kaart is nog van voor de verdeling van de maalschappen (ca 1847).

Behalve het bekende Huinerkerkpad is ook een kerkpad zichtbaar dat door Huinerwal en Huinerbroek loopt.

Ook zien we op deze kaart twee schaapskooien (schaapschotten) ten zuid-oosten van boerderij Roodengoed

Heischoterweg

Midden door Huinerwal loopt de Heischoterweg. Het zuidelijke deel liep vroeger, zo blijkt uit een topografische kaart van ca.1806 aan de oostkant langs de houtwal (perceel F50). Dit is vermoedelijk niet meer dan een pad of een karrespoor geweest door de hei. Dat deze niet vermeld is op de kadastrale atlas van 1832 komt waarschijnlijk omdat deze niet van belang was voor de kadastrale registratie omdat er geen percelen aan grensde. Aan beide kanten was immers heide. 


Het kerkpad zoals dat door de Huinerwal liep,
ingetekend in de kaart van 1832

Klik op het plaatje voor een vergroting

In die tijd was er al wel een deel van het zuidelijke gedeelte, zie twee witte stroken op bijgaande kaart (de percelen 46 en 862). Ze staan in de kadastrale atlas van 1832 vermeld als uitweg. Vanuit de woning op perceel 47 (later Heischoterweg 9) werden deze twee uitwegen gebruikt als uitweg naar de heide.

Deze kaart behoort bij de wegenlegger van 1897.

Klik op de kaart voor een vergroting.

Het noordelijke gedeelte dat vanaf boerderij Roodengoed komt wordt later omgelegd en aangesloten op perceel 46. Friso maakt er melding van in het Straatnamenboek van Putten en meldt daar dat bij de verdeling van verdeling van maalschap Halvinkhuizerbroek (in 1859). Vermeld wordt dat de weg naar Heischoten recht getrokken wordt. Later zien we op de wegenlegger van 1897 een weg vermeld (no. 102) die loopt van de Hooiweg naar perceel 1070 (daarvoor 46). Het zuidelijke gedeelte wordt in de wegenlegger niet omschreven omdat deze particulier bezit is.

Zandweg no 102 loopt van de Hooiweg tot aan perceel 1070. De weg Huinerwal heeft geen nummer maar al wel een naam. De Roosendaalseweg heet Helderweg (evenals de weg die nu de Hellerweg is). De Oude Nijkerkerweg wordt aangeduid als ‘De Hoge Steeg’

Over de oorsprong van de naam Heischoterweg wordt verschillend gedacht. Ten eerste is er een beschrijving in het Straatnamenboek waar Friso schrijft dat de weg naar een boerderij genoemd is. De boerderij Heischoten is echter onbekend. Anderen denken dat naam van de weg verband houdt met de twee heischotten (heikotten, schaapschotten of schaapskooien) die dicht bij Rodengoed, aan de rand van de heide (Halvinkhuizerbroek) stonden. Hoe de naam tot stand gekomen is zou nog te achterhalen moeten zijn bij degenen die betrokken zijn geweest bij het geven van de naam, in de beginjaren vijftig. Daarvoor waren de aanduidingen van de huizen met E nummers. Zelf herinneren we ons dat in onze buurt de naam Heischoten gebruikt werd als aanduiding van een groot stuk grond, deels heide en deels ontgonnen aan de noordkant van de Huinerwal tot aan Rodengoed, aan beiden zijden van de Heischoterweg. We spraken toen over de weg langs Jan van Lubbert, dat was Jan Doppenberg, die woonde in het huis wat nu Heischoterweg 4 is. We vermoeden dat de naam Heischoten als gebiedsaanduiding afkomstig is van de genoemde heischotten die aan de noordzijde van dat gebied gestaan hebben en dat de naam van de weg weer ontleend is aan het gebied waar het dwars door heen loopt.

Lang blijft het een zandweg maar eind 1998 komt daar verandering in, de krant staat er bol van.

De weg Huinerwal

Men ging vroeger liever binnendoor dan buitenom. Dat resulteerde in veel weggetjes en paden. In bijgaande kaart van rond 1912 is dat goed te zien. In 1912 is nog steeds veel heide aanwezig. De streepjeslijnen zijn paden door de heide.

De weg Huinerwal is al veel ouder dan de Heischoterweg. Het staat op bijna alle oude kaarten getekend. Op verschillende plaatsen is de weg in de loop van de tijd verplaatst. Op bovenstaande kaart van 1912 is bijvoorbeeld te zien dat de Huinerwal bij de Houtweg doorliep tot de Koekamperweg. De aansluiting op de Heischoterweg is ca 50 meter naar het zuiden verlegd, en het gedeelte tussen de Heischoterweg en de Roosendaalseweg is in 1968 afgesloten en inmiddels een houtwal geworden.